Phong tục Việt Nam

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử thăng trầm, phong tục tập quán và truyền thống văn hiến của người Việt ta vẫn luôn được gìn giữ, bảo tồn và phát triển từ đời này sang đời khác. Phong tục thể hiện cho nét đẹp thanh lịch, văn minh của người Việt, nó thể hiện cho bản sắc văn hóa đa dạng, đồng điệu của 54 dân tộc anh em.

Có rất nhiều truyền thống văn hóa và các phong tục xưa được lưu truyền cho đến ngày nay như lễ hội, ma chay, hôn nhân, lễ tết,.. Tuy nhiên, so với thời xưa thì các thuần phong mỹ tục cũng đã có sự biến đổi ít nhiều, có những phong tục không còn hợp thời đã bị xóa bỏ, cũng có những phong tục đã thay đổi một chút ít để phù hợp với thời đại hơn. Do đó, mỗi cá nhân cũng nên sống hòa nhập với cộng đồng xã hội, nên biết những thuần phong mỹ tục để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng xem phong tục Việt Nam để khám phá tinh hoa văn hóa dân tộc trong các hoạt động xã hội dưới đây.

Lễ hội

Ma chay

Hôn nhân

Giỗ tết

Chọn ngày giờ

Giao thiệp

Sinh dưỡng

Trò chơi

Quảng cáo center bottom - Chức năng Facebook

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử thăng trầm, phong tục tập quán và truyền thống văn hiến của người Việt ta vẫn luôn được gìn giữ, bảo tồn và phát triển từ đời này sang đời khác. Phong tục thể hiện cho nét đẹp thanh lịch, văn minh của người Việt, nó thể hiện cho bản sắc văn hóa đa dạng, đồng điệu của 54 dân tộc anh em.

Có rất nhiều truyền thống văn hóa và các phong tục xưa được lưu truyền cho đến ngày nay như lễ hội, ma chay, hôn nhân, lễ tết,.. Tuy nhiên, so với thời xưa thì các thuần phong mỹ tục cũng đã có sự biến đổi ít nhiều, có những phong tục không còn hợp thời đã bị xóa bỏ, cũng có những phong tục đã thay đổi một chút ít để phù hợp với thời đại hơn. Do đó, mỗi cá nhân cũng nên sống hòa nhập với cộng đồng xã hội, nên biết những thuần phong mỹ tục để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng xem phong tục Việt Nam để khám phá tinh hoa văn hóa dân tộc trong các hoạt động xã hội dưới đây.