Hái lộc đầu xuân

Để hái lộc các bạn chọn một bao lì xì bất kỳ, trong bao lì xì sẽ có một tờ tiền và một quẻ. Chúc các bạn may mắn !
QUẺ PHƯỚC HẬU

Lục hoà ứng quẻ tốt

Tiền của được thu nhiều

Đi xa về xứ cũ

Khoái lạc, hoạ tai tiêu

QUẺ PHƯỚC LỘC

Nhà an, phước lộc đến

Vinh hoa gặp kiết tường

Trăm việc đều vừa ý

Muôn dặm huệ lan thơm

QUẺ BẢO AN

Mặt trời mọc biển đông

Thiện-hạ sáng soi cùng

Việc làm hoà hiệp tốt

Vạn sự đắc hanh thông

QUẺ TINH CHÂN

Thể phụng đem điềm tốt

Kỳ lân xuống đế đô

Hoạ trừ, phước lộc đến

Hỉ khí tự nhiên vô

QUẺ TÙNG CÁCH

Việc xưa nên đổi mới

Giờ đến hiệp cơ duyên

Cá vượt long môn cấp

Cốt phàm hoá Thánh Tiên

QUẺ TẤN BẢO

Đức tốt nhờ trời hộ

Khí lành đến cửa nhà

Quới nhơn thường giúp sức

Đắc phước, lạc âu ca

QUẺ MINH HIỂN

Trời xanh trăng tỏ rạng

Soi sáng tiệc đêm khuya

Nhà nhà nhuần đức trạch

Muôn dặm khói mây lìa

QUẺ HIỂN ĐẠT

Ba họ cùng làm bạn

Tường quan thoại khí sanh

Chín phần gây sự nghiệp

Trăm phước tự nhiên thành