Bói bài Tây

Xem bói bài Tây (hay còn gọi là bói Cửu Huyền Thất Tổ) là thuật tiên đoán vận mệnh con người thông qua bộ bài Tây. Thông thường, một bộ bài gồm 52 lá bài nhưng khi xem bói theo thuật này thì chỉ sử dụng 32 lá bài tính từ lá số Bảy đến lá Ất. Mỗi một quân bài sẽ mang một ý nghĩa riêng biệt, tổng hợp 3 quân bài bốc được hợp thành một quẻ, sử dụng quẻ này để giải đoán các biến cố xảy ra trong tương lai.

Bạn muốn biết về bản mệnh, tài lộc và gia đạo của mình trong tương lai? Bạn muốn tìm hiểu xem cuộc sống mỗi ngày của mình sẽ như thế nào, suôn sẻ và gặp nhiều may mắn hay ngày đó nên làm gì và không nên làm gì? Xem bài Tây sẽ tiết giúp bạn giải đáp cho tất cả câu hỏi đó. Hãy kích chọn vào nút “Lật bài” để xem quẻ bài của mình, nên nhớ nam nhấn chọn bằng tay trái, nữ bằng tay phải.

Xem bói bài Tây (hay còn gọi là bói Cửu Huyền Thất Tổ) là thuật tiên đoán vận mệnh con người thông qua bộ bài Tây. Thông thường, một bộ bài gồm 52 lá bài nhưng khi xem bói theo thuật này thì chỉ sử dụng 32 lá bài tính từ lá số Bảy đến lá Ất. Mỗi một quân bài sẽ mang một ý nghĩa riêng biệt, tổng hợp 3 quân bài bốc được hợp thành một quẻ, sử dụng quẻ này để giải đoán các biến cố xảy ra trong tương lai.

Bạn muốn biết về bản mệnh, tài lộc và gia đạo của mình trong tương lai? Bạn muốn tìm hiểu xem cuộc sống mỗi ngày của mình sẽ như thế nào, suôn sẻ và gặp nhiều may mắn hay ngày đó nên làm gì và không nên làm gì? Xem bài Tây sẽ tiết giúp bạn giải đáp cho tất cả câu hỏi đó. Hãy kích chọn vào nút “Lật bài” để xem quẻ bài của mình, nên nhớ nam nhấn chọn bằng tay trái, nữ bằng tay phải.